Riksdagsskrivelse 2018/19:164

Riksdagsskrivelse 2018/19:164

Riksdagsskrivelse 2018/19:164

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2018/19:SoU14 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.