Riksdagsskrivelse 2018/19:172

Riksdagsskrivelse 2018/19:172

Riksdagsskrivelse 2018/19:172

Regeringen

Miljödepartementet1

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU9 Naturvård och biologisk mångfald får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:173 till Näringsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.