Riksdagsskrivelse 2018/19:174

Riksdagsskrivelse 2018/19:174

Riksdagsskrivelse 2018/19:174

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU17 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson