Riksdagsskrivelse 2018/19:177

Riksdagsskrivelse 2018/19:177

Riksdagsskrivelse 2018/19:177

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU16 Migration och asylpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson