Riksdagsskrivelse 2018/19:179

Riksdagsskrivelse 2018/19:179

Riksdagsskrivelse 2018/19:179

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2018/19:FöU7 Civilt försvar och krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson