Riksdagsskrivelse 2018/19:185

Riksdagsskrivelse 2018/19:185

Riksdagsskrivelse 2018/19:185

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU35 Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson