Riksdagsskrivelse 2018/19:186

Riksdagsskrivelse 2018/19:186

Riksdagsskrivelse 2018/19:186

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU11 Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson