Riksdagsskrivelse 2018/19:187

Riksdagsskrivelse 2018/19:187

Riksdagsskrivelse 2018/19:187

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2018/19:SoU9 Socialtjänst- och barnfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson