Riksdagsskrivelse 2018/19:188

Riksdagsskrivelse 2018/19:188

Riksdagsskrivelse 2018/19:188

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU11 Djurskydd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson