Riksdagsskrivelse 2018/19:197

Riksdagsskrivelse 2018/19:197

Riksdagsskrivelse 2018/19:197

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU13 Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 maj 2019

Andreas Norlén

Annalena Hanell