Riksdagsskrivelse 2018/19:214

Riksdagsskrivelse 2018/19:214

Riksdagsskrivelse 2018/19:214

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU28 Offentlig förvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson