Riksdagsskrivelse 2018/19:216

Riksdagsskrivelse 2018/19:216

Riksdagsskrivelse 2018/19:216

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU30 Författningsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:215 till Riksdagsstyrelsen