Riksdagsskrivelse 2018/19:224

Riksdagsskrivelse 2018/19:224

Riksdagsskrivelse 2018/19:224

Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU34 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:217 till Justitiedepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:218 till Riksdagens överklagandenämnd Riksdagsskrivelse 2018/19:219 till Riksdagens ansvarsnämnd Riksdagsskrivelse 2018/19:220 till Riksdagens arvodesnämnd Riksdagsskrivelse 2018/19:221 till Partibidragsnämnden Riksdagsskrivelse 2018/19:222 till Valprövningsnämnden

Riksdagsskrivelse 2018/19:223 till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

2018/19:225 till Statsrådsarvodesnämnden

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.