Riksdagsskrivelse 2018/19:24

Riksdagsskrivelse 2018/19:24

Riksdagsskrivelse 2018/19:24

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU2 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 november 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson