Riksdagsskrivelse 2018/19:256

Riksdagsskrivelse 2018/19:256

Riksdagsskrivelse 2018/19:256

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU33 Indelning i utgiftsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2019

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:257 till Riksdagsstyrelsen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.