Riksdagsskrivelse 2018/19:260

Riksdagsskrivelse 2018/19:260

Riksdagsskrivelse 2018/19:260

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU25 Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2019

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson