Riksdagsskrivelse 2018/19:266

Riksdagsskrivelse 2018/19:266

Riksdagsskrivelse 2018/19:266

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2018/19:CU18 Fler tillval för hyresgäster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson