Riksdagsskrivelse 2018/19:274

Riksdagsskrivelse 2018/19:274

Riksdagsskrivelse 2018/19:274

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU17 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014–2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson