Riksdagsskrivelse 2018/19:277

Riksdagsskrivelse 2018/19:277

Riksdagsskrivelse 2018/19:277

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2018/19:TU18 Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson