Riksdagsskrivelse 2018/19:292

Riksdagsskrivelse 2018/19:292

Riksdagsskrivelse 2018/19:292

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU43 Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson