Riksdagsskrivelse 2018/19:300

Riksdagsskrivelse 2018/19:300

Riksdagsskrivelse 2018/19:300

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU14 Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson