Riksdagsskrivelse 2018/19:3

Riksdagsskrivelse 2018/19:3

Riksdagsskrivelse 2018/19:3

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU5 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 oktober 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson