Riksdagsskrivelse 2018/19:51

Riksdagsskrivelse 2018/19:51

Riksdagsskrivelse 2018/19:51

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2018/19:SoU6 Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 november 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson