Riksdagsskrivelse 2018/19:81

Riksdagsskrivelse 2018/19:81

Riksdagsskrivelse 2018/19:81

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2018/19:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2018

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:82 till Miljö- och energidepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:83 till Näringsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.