Riksdagsskrivelse 2018/19:85

Riksdagsskrivelse 2018/19:85

Riksdagsskrivelse 2018/19:85

Regeringen

Utrikesdepartementet1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2018

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:86 till Riksrevisionen