Riksdagsskrivelse 2019/20:101

Riksdagsskrivelse 2019/20:101

Riksdagsskrivelse 2019/20:101

Regeringen

Kulturdepartementet1

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:98 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:99 till Utbildningsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:100 till Miljödepartementet