Riksdagsskrivelse 2019/20:115

Riksdagsskrivelse 2019/20:115

Riksdagsskrivelse 2019/20:115

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson