Riksdagsskrivelse 2019/20:116

Riksdagsskrivelse 2019/20:116

Riksdagsskrivelse 2019/20:116

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson