Riksdagsskrivelse 2019/20:121

Riksdagsskrivelse 2019/20:121

Riksdagsskrivelse 2019/20:121

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:122 till Miljödepartementet