Riksdagsskrivelse 2019/20:125

Riksdagsskrivelse 2019/20:125

Riksdagsskrivelse 2019/20:125

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson