Riksdagsskrivelse 2019/20:126

Riksdagsskrivelse 2019/20:126

Riksdagsskrivelse 2019/20:126

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson