Riksdagsskrivelse 2019/20:127

Riksdagsskrivelse 2019/20:127

Riksdagsskrivelse 2019/20:127

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson