Riksdagsskrivelse 2019/20:12

Riksdagsskrivelse 2019/20:12

Riksdagsskrivelse 2019/20:12

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU7 Förbättrat grundskydd för pensionärer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 oktober 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson