Riksdagsskrivelse 2019/20:134

Riksdagsskrivelse 2019/20:134

Riksdagsskrivelse 2019/20:134

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson