Riksdagsskrivelse 2019/20:140

Riksdagsskrivelse 2019/20:140

Riksdagsskrivelse 2019/20:140

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning får jag anmäla att riksdagen denna dag lagt utskottets anmälan till handlingarna.

Stockholm den 22 januari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.