Riksdagsskrivelse 2019/20:140

Riksdagsskrivelse 2019/20:140

Riksdagsskrivelse 2019/20:140

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning får jag anmäla att riksdagen denna dag lagt utskottets anmälan till handlingarna.

Stockholm den 22 januari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson