Riksdagsskrivelse 2019/20:141

Riksdagsskrivelse 2019/20:141

Riksdagsskrivelse 2019/20:141

Riksdagens ombudsmän

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 januari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson