Riksdagsskrivelse 2019/20:142

Riksdagsskrivelse 2019/20:142

Riksdagsskrivelse 2019/20:142

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU2 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 januari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson