Riksdagsskrivelse 2019/20:145

Riksdagsskrivelse 2019/20:145

Riksdagsskrivelse 2019/20:145

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU13 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 4 under punkt 4, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 januari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson