Riksdagsskrivelse 2019/20:152

Riksdagsskrivelse 2019/20:152

Riksdagsskrivelse 2019/20:152

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU5 Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 februari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson