Riksdagsskrivelse 2019/20:155

Riksdagsskrivelse 2019/20:155

Riksdagsskrivelse 2019/20:155

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU7 Grundsärskolans kunskapsuppdrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 februari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.