Riksdagsskrivelse 2019/20:30

Riksdagsskrivelse 2019/20:30

Riksdagsskrivelse 2019/20:30

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU8 Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson