Riksdagsskrivelse 2019/20:32

Riksdagsskrivelse 2019/20:32

Riksdagsskrivelse 2019/20:32

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU4 Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson