Riksdagsskrivelse 2019/20:334

Riksdagsskrivelse 2019/20:334

Riksdagsskrivelse 2019/20:334

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU12 Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.