Riksdagsskrivelse 2019/20:33

Riksdagsskrivelse 2019/20:33

Riksdagsskrivelse 2019/20:33

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU6 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson