Riksdagsskrivelse 2019/20:35

Riksdagsskrivelse 2019/20:35

Riksdagsskrivelse 2019/20:35

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU5 Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson