Riksdagsskrivelse 2019/20:40

Riksdagsskrivelse 2019/20:40

Riksdagsskrivelse 2019/20:40

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU3 Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson