Riksdagsskrivelse 2019/20:4

Riksdagsskrivelse 2019/20:4

Riksdagsskrivelse 2019/20:4

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU3 Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 oktober 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson