Riksdagsskrivelse 2019/20:58

Riksdagsskrivelse 2019/20:58

Riksdagsskrivelse 2019/20:58

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU5 Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson