Riksdagsskrivelse 2019/20:8

Riksdagsskrivelse 2019/20:8

Riksdagsskrivelse 2019/20:8

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU7 Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 oktober 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson