Riksdagsskrivelse 2019/20:97

Riksdagsskrivelse 2019/20:97

Riksdagsskrivelse 2019/20:97

Regeringen

Miljödepartementet1

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:96 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.